Reality Oceniť nehnuteľnosť Nehnuteľnosti Súkromná inzercia Realitné kancelárie Prihlásiť sa Nová registrácia

HladameReality.com
Kde sa nachádzam?
Úvodná stránka Registrácia Registrácia realitnej kancelárie

REGISTRÁCIA REALITNEJ KANCELÁRIE

Registrácia ako *
:
Názov *
:
 

Nižšie vyplňte údaje podľa obchodného alebo živnostenského registra
Obchodné meno *
:
IČO *
:
DIČ
:
IČ-DPH
:
 

Kontaktné údaje
Webová stránka
:
Facebook profil
:
 

Prihlasovacie údaje do užívateľského rozhrania
E-mailová adresa *
:
Heslo *
:
 

Podmienky používania
Návštevník servera HladameReality.com (http://www.hladamereality.com) ďalej len "Server", ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Web Site Design s.r.o., návštevou tohto servera vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s nižšie uvedenými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Vzdanie sa nároku
Materiál a informácie tohto servera sa poskytujú "ako stojí a leží" bez akýchkoľvek záruk vyjadrených alebo implikovaných. Spoločnosť Web Site Design s.r.o. odmieta všetky záruky vyjadrené alebo implikované vrátane a bez obmedzenia sa na implikované záruky obchodovateľnosti a vhodnosti pre určité účely. Návštevník servera sám musí zvážiť presnosť, úplnosť a použiteľnosť poskytovaných názorov, rád, služieb alebo iných informácií. V žiadnom prípade spoločnosť Web Site Design s.r.o. nebude zodpovedná za priame, nepriame, zvláštne, náhodné a následné škody vyplývajúce z použitia informácie uvedenej na tomto serveri alebo využítím akejkoľvek služby na tomto serveri. Akékoľvek dáta publikované na tomto serveri môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby. Uvedené informácie sa s odstupom času menia. Spoločnosť Web Site Design s.r.o. a/alebo príslušní dodávatelia majú právo kedykoľvek dopĺňať a/alebo meniť informácie dostupné na tomto serveri.

Autorské práva
Používanie akýchkoľvek dát, ktoré sú dostupné na tomto serveri, je povolené len na osobné účely. Používanie na iný účel je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Web Site Design s.r.o.. Všetky grafické zobrazenia, rozvrhnutie a uvedený text na tomto serveri sú vo výhradnom vlastníctve spoločnosti Web Site Design s.r.o. a ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia vyžaduje výslovný písomný súhlas spoločnosti Web Site Design s.r.o.. Mená výrobkov a spoločností uvedené na tomto serveri môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Akékoľvek práva, ktoré tu nie sú výslovne uvedené, sú vyhradené.

Informácie označené zdrojom SITA
Informácie označené zdrojom SITA podliehajú nasledovnému oznamu: "c 2001, Autorské práva SITA a.s. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. je výslovne zakázané."

Hyperspoje (Hyperlinks)
Spoločnosť Web Site Design s.r.o. nemôže zaručiť, že hyperspoje uvedené na serveri budú presné v čase Vášho prístupu. Okrem toho lokality, uvedené v hyperspojoch boli vytvorené a sú pravdepodobne udržiavané osobami, ktoré spoločnosť Web Site Design s.r.o. neriadi. Nemôžeme monitorovať a nemonitorujeme miesta, ktoré sú priradené k našim stránkam na Internete. Preto spoločnosť Web Site Design s.r.o. nenesie zodpovednosť za obsah miest priradených cez hyperspoje alebo inak. Spoločnosť Web Site Design s.r.o. verí, že poskytnutie hyperspojov na verejne prístupné webové stránky a skupiny správ je z právneho hľadiska povolené a zodpovedá obecným a zvyklostným očakávaniam tých, ktorí používajú internet.

Ochrana údajov
Spoločnosť Web Site Design s.r.o. nemá povinnosť monitorovať prenos urobený cez príslušné webové stránky. Spoločnosť Web Site Design s.r.o. má právo, ale nie povinnosť, monitorovať prenos urobený na a pre tento server a k nemu. Spoločnosť Web Site Design s.r.o. môže použiť alebo zverejniť informácie tohoto servera.

Automatické zasielanie informácií
Užívateľ servera registráciou na tomto serveri alebo iným užívaním tohoto servera dáva na základe podmienok pre používanie servera bezyvýhradný súhlas spoločnosti Web Site Design s.r.o. na zasielanie e-mailových, smskových a iných správ užívateľovi servera obsahujúcich informácie o iných službách ako aj novinkách, ktoré prevádzkovateľ ponúka, ako aj správy obsahujúce informácie tretích osôb.

Kvalita softvéru
Spoločnosť Web Site Design s.r.o. nezaručuje, že informácie, softvér a iný materiál prístupný cez ich webové stránky je bez vírusov, parazitných programov, trójskych koní a iných škodlivých komponentov.

Zodpovednosť za registráciu a obsah inzercie
Užívateľ sa zaväzuje, že v procese registrácie poskytne pravdivé údaje o svojej osobe (právnickej alebo fyzickej), ktorá je predmetom registrácie. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za úplnosť pravdivosť všetkých dát, ktoré sám alebo prostredníctvom tretej strany umiestňuje priamo alebo nepriamo na server. Realitná kancelária, iná pravnická osoba, fyzická osoba / podnikateľ alebo akýkoľvek iný podnikateľský subject sa nesmie na serveri registrovať ako "súkromá osoba". Vkladanie dát, ktoré by pôsobili rušivo, mali by povahu skrytej alebo priamej reklamy, hyperlinky, ktoré by poškodzovali server, zaťažovali server alebo by poškodzovali iných používateľov servera alebo server samotný, bude považované ako hrubé porušenie podmienok používania servera a bude viesť k pozastaveniu registráciu užívateľa bez akejkoľvek refundácie a náhrady škody. Tým nie je dotknuté právo spoločnosti Web Site Design s.r.o. domáhať sa akejkoľvek škody u užívateľa, ktorá jej vznikla týmto konaním užívateľa.


Kreditný systém / podmienky predaja kreditu

Obchodné podmienky internetového servera HladameReality.com pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku.

Všeobecné ustanovenie
Nákup kreditu na internetovom serveri HladameReality.com môžu uskutočňovať úspešne zaregistrované fyzické alebo právnické osoby (ďalej len „Zákazník”) bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Postup pri objednávaní
Zákazník si môže na internetovom serveri HladameReality.com objednať kredity na využívanie služieb s pridanou hodnotou, ktoré sú spoplatňované individuálne podľa určitého počtu kreditov. Výšku kreditov pre jednotlivé služby nájde Zákazník po prihlásení sa do užívateľskej zóny servera HladameReality.com v sekcii „Moje platené služby”

Pre úspešný nákup kreditu je potrebné prihlásiť sa ako registrovaný užívateľ servera HladameReality.com. Po úspešnom prihlásení je Zákazník automaticky presmerovaný do sekcie „Môj profil”. V sekcii „Môj profil” sa nachádza link „Moja pokladnička”, po kliknutí tento link je Zákazník presmerovaný do sekcie „Moj pokladnička”, v ktorej môže realizovať nákup kreditu. Zákazník má možnosť vybrať si z rozdielnych balíkov kreditov odlišujúcich sa objemom kreditov a cenou balíka. Výber konkrétneho balíka zákazník potvrdí kliknutím na na tlačidlo „Zakúpiť kredity”.

Po úspešnom výbere balíka kreditov, sa ponúknu Zákazníkovi možnosti platby a to platby kreditnou alebo debetnou kartou alebo prostredníctvom internetbankingu. Po úspešnej realizácii platby je automaticky navýšený objem kreditov Zákazníka a množstvo zakúpených kreditov. Zákazníkovi je následne automaticky generovaný email o potvrdení navýšenia kreditu vrátane faktúry za nákup kreditov, ktorá sa nachádza vo formáte PDF tohoto emailu.

Okamihom úhrady za balík kreditov a navýšení množstva kreditov Zákazníka vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a Prevádzkovateľom internetového server HladameReality.com a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku.

Platobné podmienky
Ceny balíkov kreditov sú uvedené vrátane DPH. Zákazník môže na úhradu objednávky použiť niektorú z priamych platieb, ktoré sú dostupné z jeho vytvorenej objednávky. Ide o platobné portály Tatrapay, Cardpay, SporoPay, a pod.

Dodanie balíka kreditov
Dodanie balíka kreditov / navýšenie stavu kreditov Zákazníka je realizované bezprostredne po úhrade Zákazníkom.

Úhradou sa rozumie moment pripísania finančných prostriedkov na účet Prevádzkovateľa, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania balíka kreditov bude z technických dôvodov nesplniteľná, Prevádzkovateľ sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode Prevádzkovateľa a zákazníka o dodaní balíka kreditov v náhradnej lehote, o poskytnutí iného balíka kreditov v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, Prevádzkovateľ sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za balík kreditov alebo preddavok.

Storno objednávky
Storno objednávky zo strany zákazníka
Nakoľko predmetom kúpnej zmluvy je nákup balíka kreditov, k plneniu ktorého dochádza zo strany Prevádzkovateľa bezprostredne po úhrade platby zo strany Zákazníka, nie je možné objednávku stornovať zo strany zákazníka.

Storno objednávky zo strany Prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, ak nie je možné z technických príčin dodať balík kreditov v požadovanej lehote, alebo kvalite.

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy
Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy len zo zákonných dôvodov

Reklamačné podmienky
V prípade akýchkoľvek otázok, problémov, reklamácií ohľadne nákupu balíka kreditov sa Zákazník môže obrátiť na oddelenie podpory zákazníkom na emailovej adrese supportXXXhladamerealityYYYcom.


 

©2012 HladameReality.com


Web Site Design s.r.o. / Tvorba webových stránok a internetových obchodov
 
Byty Domy Chaty Garáže Pozemky